Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków

Oficjalna strona internetowa Gminy Pawonków. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Opłaty

Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2024 r.:

 • 33,00  zł – miesięcznie od  jednego  mieszkańca  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
 • 5,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi);
 • 66,00 zł - miesięczna podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

UWAGA! Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku i nie skorzystali jeszcze z ulgi po 01 01.2020 r. są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Terminy płatności:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Gmina nie może zarabiać na śmieciach.

Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania.

Nowe stawki opłat od 1 stycznia 2023 r.:

 • 31,00  zł – miesięcznie od  jednego  mieszkańca  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
 • 5,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi);
 • 62,00 zł - miesięczna podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

UWAGA! Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku i nie skorzystali jeszcze z ulgi po 01 01.2020 r. są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Terminy płatności:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Gmina nie może zarabiać na śmieciach.

Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania.

Stawki opłat obowiązujące od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.:

 • 26,00  zł – miesięcznie od  jednego  mieszkańca  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
 • 2,00 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi);
 • 52,00 zł - miesięczna podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

UWAGA! Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku i nie skorzystali jeszcze z ulgi po 01 01.2020 r. są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Terminy płatności:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Gmina nie może zarabiać na śmieciach.

Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania.

Stawki opłat obowiązujące od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r.:

 • 22,75  zł – miesięcznie od  jednego  mieszkańca  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie;
 • 0,50 zł – ulga miesięczna w opłacie od każdej osoby w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)
 • 45,50 zł - miesięczna podwyższona stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji przez wszystkich mieszkańców.

Jak uzyskać ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku?

UWAGA! Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ulgi za gospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku i nie skorzystali jeszcze z ulgi po 01. 01.2020r. są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą tę zmianę.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Terminy płatności:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Gmina nie zarabia na śmieciach – zgodnie z ustawą, Gmina nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców, niż kosztuje obsługa systemu.

Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania.

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat:
         18,25 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
         36,50 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów- opłata podwyższona.

Segregacja to obowiązek!!!

Selektywne zbieranie odpadów jest obowiązkiem a nie wyborem. To następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sankcją za unikanie segregacji będzie naliczenie opłaty podwyższonej, która w przypadku Gminy Pawonków wynosi 2-krotnie więcej niż stawka za odpady selektywnie zbierane.

Należy pamiętać, że w przypadku niedopełnienia przez mieszkańców danej nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca śmieci przejmie je jako niesegregowane i poinformuje o tym fakcie Wójta Gminy Pawonków. Będzie to podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego i naliczenia w decyzji tzw. opłaty podwyższonej.

Właściciele nieruchomości dotychczas deklarujący brak segregacji są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji uwzględniających realizację tego obowiązku

UWAGA- częściowe zwolnienie dla kompostujących!!!

Zwalnia się z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 0,25 zł od osoby uwzględnionej w obliczeniu opłaty za odpady. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej bądź nowej deklaracji, w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy.

Nieruchomości niezamieszkałe:

    Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek posiadać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej http://www.pawonkow.pl/kategorie/rejestr_dzialalnosci_regulowanej
 

Opłaty należy wpłacać bez wezwania w terminach:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
    Opłaty należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji/ zawiadomieniu.
    Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy.
    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
 • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
 • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania.

Stawki opłat obowiązujące od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat:
         14,50 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
         30,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
    Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek posiadać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej http://www.pawonkow.pl/kategorie/rejestr_dzialalnosci_regulowanej
    Opłaty należy wpłacać bez wezwania w terminach:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
    Opłaty należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji/ zawiadomieniu.
    Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy.
    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat:
         8,50 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
         17,00 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
    Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek posiadać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej http://www.pawonkow.pl/kategorie/rejestr_dzialalnosci_regulowanej
    Opłaty należy wpłacać bez wezwania w terminach:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
    Opłaty należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji
    Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy.
    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

Stawki opłat obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat:
         7 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
         14 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
    Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek posiadać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej http://www.pawonkow.pl/kategorie/rejestr_dzialalnosci_regulowanej
    Opłaty należy wpłacać bez wezwania w terminach:
        I kwartał – do 15 kwietnia danego roku
        II kwartał – do 15 lipca danego roku
        III kwartał – do 15 października danego roku
        IV kwartał – do 15 grudnia danego roku
    Opłaty należy wnosić w wysokości określonej w deklaracji
    Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy.
    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu.

 

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Joanna Wons-Kleta

Wójt Gminy Pawonków

Zapraszam na profil FB
 • Sołectw

 • Mieszkańców / Km²

 • Km² powierzchni

 • Mieszkańców Gminy

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Gmina Pawonków
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Formularz zgłaszania awarii
Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków